Regulamentul de Ordine Interioara

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

Scoala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”

Tel/ fax: 0235314656

e-mail: scoalamunteniidejos2011@yahoo.com

Anul şcolar 2014– 2015

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din Legea Învăţământului:

(1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

(2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

(3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

 

I. Exercitarea calităţii de elev

 

A. Comportamentul în şcoală

 1. Opţiunea pentru Școala Gimnazială ”Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:
 2. Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
 3. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
 4. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
 5. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
 6. Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
 7. Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
 8. O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
  1. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.

Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi        folosite cu maximă responsabilitate.

 1. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei.
 2. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. Responsabilitatea revine elevilor şi părinţilor acestora.
 3. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor.
 4. Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.
 5. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.
  1. Elevii au obligaţia să nu intre în incinta școlii cu telefoanele mobile .
  2. Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii.
  3. După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. În perioada martie – noiembrie, elevii de la gimnaziu vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii.
  4. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.

 

B. Organizarea activităţii didactice

 1. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile

şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o

ţinută decentă. Folosirea machiajului nu este acceptată la elevele de la gimnaziu. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile / semestru. Solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / semestru pot fi acordate de directori, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil a dirigintelui.

 1. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs. Elevii, care părăsesc sala de curs din motive obiective, vor fi notaţi în caietul clasei.
 2. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.
 3. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.

 

C. Abateri disciplinare

 1. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de administraţie.
 2. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
 3. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia, a  directorului) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
 4. În cazul în care un elev are 5 întârzieri în cadrul orelor de curs, se aplică sancţiunile prevăzute de „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“.
 5. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.


D. Activităţi extracurriculare


 1. Activităţile extracurriculare se bazează pe convingerea colectivului didactic al şcolii că cerinţele Art. 4 din Legea învăţământului (vezi pag. 1 din acest regulament) nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii de ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în sala de sport.
 2. Înscrierea elevilor la activităţile internaţionale (proiecte de colaborare cu alte şcoli, schimburi de elevi, excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:
 • caracterul predominant educativ al acţiunilor;
 • necesitatea deschiderii spre nou, spre necunoscut;
 • responsabilitatea pentru un comportament exemplar;
 • faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice;
 • faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;
 • condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii;
 • necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;
 • că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;
 • necesitatea efectuării unor munci casnice;
 • că elevul va recupera materia şi, începând cu a treia zi de şcoală de la încheierea proiectului, va susţine toate lucrările scrise împreună cu clasa;
 • necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect;
 • prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat;
 • să se implice în activităţile şcolare şi după încheierea acţiunii;
 • sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea în timpul derulării activităţii extracurriculare.

Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi pentru acordarea de burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învăţătură, de comportament, de numărul absenţelor motivate şi nemotivate, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti. Pentru proiectele internaţionale, o observaţie individuală are ca efect eliminarea elevului de la activităţile pentru care se fac înscrieri în semestrul respectiv. Scăderea notei la purtare va fi urmată de excluderea elevilor pentru înscrierile ce se derulează în semestrul următor. Aceeaşi măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.

Participarea elevilor la proiecte internaţionale şi la activităţi care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curăţenie, mobilier deteriorat, etc.).

 1. Orice excursie neautorizată este strict interzisă..
 2. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de un director.

 

II. Reguli privind folosirea laboratoarelor

 

 1. Laboratoarele de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecţiile de teorie la materia Informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese.
 2. Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către profesor. Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului.
 3. Profesorii de informatică au obligaţia de a verifica laboratorul la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile, în care se desfăşoară activităţi educative . Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.
 4. Accesul persoanelor străine este strict interzis (autorizarea accesului se face numai de către director sau serviciul secretariat).

Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi de alimente în laboratorul de informatică, biologie, fizică-chimie . Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative în laboratoarele de informatică îşi vor planifica şi consemna activităţile în registrul din laborator.

 1. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.

 

III. Reguli privind folosirea sălii de sport

 

1. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul scris al  directorului.

2. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.

3. Uşa de intrare în clădire va fi încuiată înainte de începerea activităţilor didactice.

4. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în vestiarele aferente).

5. Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.

6. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.

7. Elevii nu au acces la etaj.

8. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor.

9. Vestiarele şi grupurile sanitare se vor încuia în timpul desfăşurării activităţilor sportive .

 1. Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 2 săptămâni de la începerea semestrului respectiv.
 2. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.

 

V. Serviciul pe clasă

 

 1. Va fi efectuat de 2 elevi zilnic , după o planificare semestrială ce se va afişa.
 2. Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:
 • golirea coşului de gunoi
 • curăţenia
 • ridicarea scaunelor (pentru clasele de gimnaziu)

Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor

 1. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.
 2. Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
 3. În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.
 4. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:

a)    anunţa profesorul că este ultima oră;

b)   aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;

c)    verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei;

d)   prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat;

 1. La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor verifica curăţenia şi în laboratoare. Observaţiile vor fi trecute în caiet.
 2. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână.

 

VI. Secretariatul

 

 1. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.
 2. Carnetele de elevi şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.

 

VII. Sarcinile elevilor de serviciu la secretariat

 

 1. Va fi efectuat de 1 elev timp de o zi, după o planificare semestrială ce se va afişa. Schimbări se fac numai în caz de boală sau de teză, cu acordul dirigintelui sau al profesorului de serviciu.
 2. Să nu părăsească serviciul decât dacă este solicitat de către director, profesori sau secretariat.
 3. Să nu permită accesul elevilor în holul cancelarie – secretariat – direcţiune, preluând mesajele acestora.
  1. Este permis accesul elevilor:
   1. la secretariat conform programului afişat
   2. în cazurile când sunt solicitaţi de către directori sau cadre didactice.
   3. Răspund de distribuirea cretei.
   4. Se interzice folosirea aparaturii audio-video în timpul serviciului.
   5. Să rezolve, cu promptitudine şi personal, serviciile pentru care sunt solicitaţi.

 

VIII. Măsuri privind eliminarea risipei de energie

 

 1. Responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia au obligaţia să sesizeze direcţiunea, dacă două zile la rând temperatura în clasă este prea mare sau prea scăzută.
 2. La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile şi uşa. Profesorii sunt obligaţi să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar. În cazul supraîncălzirii claselor, profesorii vor închide încălzirea din termostatele radiatoarelor.
 3. Profesorii de serviciu vor verifica  starea de curăţenie .

 

IX. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

 

 1. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală .
 2. Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică sau de gaz.
 3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.
 4. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.
 5. Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta .

 

X. Sarcinile profesorului de serviciu

 

 1. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.
 2. Profesorii de serviciu vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri sanitare, clase) asigurând adoptarea unui comportament civilizat conform Art. I.1.
 3. Profesorii de serviciu vor asigura respectarea Art. I.4 privind interzicerea fumatului.
 4. În perioada martie – noiembrie, profesorii de serviciu vor avea grijă ca elevii să petreacă pauza în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic.
 5. Începerea serviciului de școală se va face  la ora 7.30

La intrarea elevilor în școala va fi permanent un profesor

XI. Sancţiuni

 

 1. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.
 2. Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.
 3. În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă va fi informată Poliţia . Abaterile din afara clădirii şcolii care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate Poliţiei Comunale.
 4.  Elevii claselor care tăinuiesc fapte de:

– agresiune verbală sau fizică,

– încălcare a regulilor de igienă,

– deteriorare a bunurilor şcolii

              vor fi excluşi de la toate activităţile extraşcolare pentru 3 luni.

Amendament:

           Absentele acumulate de elevi vor fi motivate de profesorii diriginti, doar pe baza scutirilor medicale la sfârsit de săptămâna/luna si a biletelor de învoire scrise de părinti, adresate dirigintilor în prealabil.( 7 zile )

 

Orar 2014-2015

orar
*Click pe imagine pentru marire

Structura anului scolar 2014-2015